Úterý po 28. neděli v mezidobí A – Ž 97

1Hospodin kraluje! Ať země jásá, ať se raduje i množství ostrovů! 2Kolem něj je oblak a hustá temnota, spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu. 3Předchází ho oheň, spaluje kolem jeho protivníky. 4Jeho blesky osvěcují celý svět; země to vidí a svíjí se. 5Hory se rozplývají jako vosk před Hospodinem, před Pánem vší země. 6Nebesa zvěstují jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu. 7Budou zahanbeni všichni, kdo slouží modlám, ti, kdo se chlubí nicotnostmi. Jemu se klanějí všechny božské bytosti. 8Sijón to slyší a raduje se, dcery judské jásají nad tvými soudy, Hospodine. 9Neboť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nade vší zemí, velmi převyšuješ všechny božské bytosti. 10Kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. On střeží duše svých věrných a vysvobozuje je z ruky ničemů. 11Pro spravedlivého je zaseto světlo a radost těm, kdo jsou přímého srdce. 12Radujte se, spravedliví, v Hospodinu! Vzdejte chválu jeho svatému jménu!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: