Úterý po 28. neděli v mezidobí A – Ex 33, 1-6

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Jdi a vytáhni odsud, ty i lid, který jsi vyvedl z egyptské země, do země, o níž jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy: Tvému potomstvu ji dám. 2Pošlu před tebou anděla a vyženu Kenaance, Emorejce, Chetejce, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce. 3Jdi do země oplývající mlékem a medem. Ale nevytáhnu ve tvém středu, neboť jsi lid tvrdé šíje. Jinak bych s tebou po cestě skoncoval. 4Když lid uslyšel tuto špatnou zprávu, truchlili a nebrali na sebe ozdoby. 5Hospodin totiž řekl Mojžíšovi: Řekni synům Izraele: Jste lid tvrdé šíje. Půjdu-li jediný okamžik ve tvém středu, skoncuji s tebou. Nyní sundej ze sebe své ozdoby, abych poznal, jak mám s tebou naložit. 6Tak se synové Izraele od hory Choréb zbavili svých ozdob.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: