Úterý po 26. neděli v mezidobí A – Ex 18, 13-27

13Nazítří se Mojžíš posadil, aby soudil lid. Lid stál před Mojžíšem od rána až do večera. 14Mojžíšův tchán viděl všechno, co s lidem dělal, a řekl: Co to s lidem děláš? Proč zasedáš jen ty a všechen lid před tebou stojí od rána až do večera? 15Mojžíš svému tchánovi odpověděl: To lid ke mně přichází, aby hledal Boha. 16Když mají nějakou záležitost, přijdou ke mně a  rozsoudím mezi jedním a druhým. Oznamuji Boží ustanovení a zákony. 17Mojžíšův tchán mu odpověděl: To není dobré, jak si počínáš. 18Zcela se vyčerpáš jak ty, tak i tento lid, který je s tebou: Je to pro tebe příliš těžké. Nemůžeš to dělat sám. 19Teď mě poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a jejich záležitosti ty přinášej Bohu. 20Budeš je vyučovat ustanovením a zákonům a oznamovat jim cestu, po níž mají chodit, a skutky, jež mají činit. 21Ty si ze všeho lidu vyhlédni muže zdatné, bohabojné, muže spolehlivé, kteří nenávidí nekalý zisk, a ustanov je nad nimi za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a nad deseti. 22Budou soudit lid každého času, takže každou velkou záležitost přinesou k tobě a každou menší záležitost rozsoudí sami. Tak si ulehčíš a ponesou břímě s tebou. 23Jestliže to tak uděláš a Bůh ti to tak přikazuje, budeš schopen obstát a také všechen tento lid se dostane na své místo v pokoji. 24Mojžíš uposlechl svého tchána a udělal všechno, co řekl. 25Mojžíš tedy vybral zdatné muže z celého Izraele a učinil je předáky lidu, správci nad tisíci, nad sty, nad padesáti a nad deseti. 26Ti soudili lid každého času: Těžkou záležitost přinesli k Mojžíšovi a všechny malé záležitosti soudili sami. 27Mojžíš pak propustil svého tchána a on si šel do své země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: