Úterý po 25. neděli v mezidobí C – Ž 106, 40-48

40Hospodin vzplál proti svému lidu hněvem a své dědictví si zošklivil. 41Vydal je do ruky pohanských národů, takže nad nimi vládli ti, kdo je nenáviděli. 42Utlačovali je jejich nepřátelé, byli pokořeni, byli pod jejich mocí. 43Mnohokrát je vysvobodil, leč oni se svými úradky vzpírali a pro své viny byli pokořeni. 44I pohleděl na jejich soužení a vyslyšel jejich nářek. 45Pamatoval kvůli nim na svou smlouvu a slitovával se podle svého hojného milosrdenství 46a dal jim dojít slitování před všemi, kdo je odvedli do zajetí. 47Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, shromáždi nás z národů, a budeme vzdávat díky tvému svatému jménu a uctívat tě chválami. 48Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až navěky. A všechen lid ať řekne: Amen. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: