Úterý po 25. neděli v mezidobí C – Jr 10, 1-16

1Slyšte slovo, které k vám promluvil Hospodin, dome izraelský. 2Toto praví Hospodin: Neučte se cestě pohanských národů a nebeských znamení se neděste, ačkoliv se jich děsí pohanské národy. 3Vždyť náboženské zvyklosti národů jsou nicotnost. Vezmou třeba kus pokáceného stromu z lesa, dílo řemeslníkovy ruky zhotovené sekerou. 4Okrášlí ho stříbrem a zlatem, hřebíky a kladivy ho upevní, aby se nekymácelo. 5Jejich bohové jsou jako strašák v okurkovém poli; nemluví, musejí se nosit, protože neumějí chodit. Nebojte se jich, protože nic zlého nedělají a ani dobro konat nemohou. 6Není nikdo jako ty, Hospodine. Jsi velký, velké a mocné je tvé jméno. 7Kdo by se tě nebál, králi národů, protože tobě to náleží. Vždyť mezi všemi mudrci národů a ve všech jejich královstvích není nikdo jako ty. 8Vespolek jsou hloupí a blázniví, naučení nicotných model je jen dřevo. 9Tepané stříbro, dovezené z Taršíše a zlato z Úfázu; je to dílo řemeslníka a zlatníkových rukou. Jejich oděv je modrý a purpurový, všechno je to dílo zručných mužů. 10Ale Hospodin je pravý Bůh, on je živý Bůh a věčný král. Před jeho hněvem se třese země, národy nevydrží jeho rozhořčení. 11Toto jim řekněte: Bohové, kteří nebesa a zemi neučinili, zmizí ze země a zpod těchto nebes. 12Svou silou Hospodin učinil zemi, svou moudrostí založil svět a svou rozumností roztáhl nebesa. 13Když vydá hlas, bouří se voda v nebesích, dává vystupovat mlze z končin země, působí blesky s deštěm, ze svých skladů vyvádí vítr. 14Všichni lidé jsou hloupí a bez poznání, všichni zlatníci jsou zahanbeni svými modlami, protože jejich modly jsou falešné, ne v nich duch. 15Jsou nicotností, směšným dílem, v čase svého navštívení zahynou. 16Podíl Jákobův jim není podobný, neboť on je Tvůrcem všeho a Izrael je jeho dědičným kmenem; jeho jméno je Hospodin zástupů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: