Úterý po 24. neděli v mezidobí C – Jr 5, 18-31

18Ale ani v oněch dnech, je Hospodinův výrok, vás nezničím úplně. 19I stane se, až se budete ptát: Proč nám Hospodin, náš Bůh, toto všechno provedl? že jim odpovíš: Jako jste mě opustili a sloužili jste ve své zemi cizím bohům, tak budete sloužit cizincům v zemi, která není vaše. 20Oznamte to v domě Jákobově a zvěstujte to v Judsku: 21Slyšte to přece, lide bláznivý a bez rozumu! Mají oči, ale nevidí. Mají uši, ale neslyší. 22Cožpak se mě nebudete bát? — je Hospodinův výrok. Zdalipak se nebudete třást přede mnou, který jsem umístil písek jako hráz, věčnou hranici moře, kterou nepřekročí? Jeho vlny se sice dmou, ale nezdolají ji, burácejí, ale nepřekročí ji. 23Avšak tento lid má umíněné a vzpurné srdce; odvrátili se a odešli. 24Neříkají si v srdci: Bojme se Hospodina, svého Boha, který dává podzimní i jarní déšť ve svůj čas a zachovává nám týdny ustanovené pro sklizeň. 25Narušily to vaše viny a vaše hříchy před vámi zadržely dobro. 26Protože se v mém lidu našli ničemové, každý číhá jako přikrčený ptáčník — nastražili past a lapají lidi. 27Jako klec plná ptáků, tak jsou jejich domy plné podvodu; takto dosáhli vysokého postavení a získali bohatství. 28Ztloustli a dosáhli blahobytu, překročili i každou hranici zla. Nepomohou získat právo, sirotka nehájí, ale těší se z vlastního úspěchu. Chudým právo nezjednají. 29Cožpak je za to nemám navštívit? je Hospodinův výrok. Zdalipak se moje duše nepomstí na národě, jako je tento? 30V zemi dochází k hrozné a otřesné věci: 31Proroci prorokují lživě a kněží berou věci do svých rukou, a mému lidu se to tak líbí! Co však budete dělat na konci toho všeho?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: