Úterý po 24. neděli v mezidobí B – Př 25, 1-28

1Také toto jsou Šalomounova přísloví, která sebrali a opsali muži judského krále Chizkijáše. 2Boží ctí je ukrýt věc, čest králů je zkoumat věc. 3 Jako nebesa pro výšku a země pro hloubku, tak je nevyzpytatelné srdce králů. 4Když se odstraní ze stříbra struska, zlatníkovi vzejde nádoba. 5Když se odstraní ničema z přítomnosti krále, jeho trůn bude pevně stát spravedlností. 6Nedělej důležitého před králem a nestav se na místo vysoko postavených lidí. 7Protože je lepší, když ti řekne: Postup sem, nežli být sesazen před šlechticem. Co viděly tvé oči, 8 nepřinášej ukvapeně na soud. Co jinak budeš dělat na jeho konci, když tě tvůj bližní zahanbí? 9Veď svůj spor se svým bližním, ale neodhaluj důvěrnosti jiného člověka. 10Jinak ten, kdo to uslyší, tě pohaní a pomluva o tobě se nezastaví. 11Jako zlatá jablka na stříbrných mísách je slovo promluvené v pravý čas. 12Jako zlatý kroužek či ornament z čistého zlata je moudrý karatel pro naslouchající ucho. 13Jako chlad od sněhu v čas žně je spolehlivý posel pro ty, kteří ho posílají, neboť občerství duši svých pánů. 14Jako oblaka a vítr bez deště je člověk, který se chlubí jenom slibovaným darem. 15Vůdce se dá přemluvit tím, kdo je pomalý k hněvu, vlídný jazyk zlomí kosti. 16Když nalezneš med, jez s mírou; jinak se ho přesytíš a vyzvrátíš ho. 17 Čiň svou nohu vzácnou v domě svého bližního, jinak se tě přesytí a bude tě nenávidět. 18Kyj, meč a ostrý šíp, to je člověk, který vypovídá proti svému bližnímu jako falešný svědek. 19Jako spoléhat na zlomený zub či vyvrtnutou nohu je vkládat naděje v nevěrného člověka v den soužení. 20Jako ten, kdo svléká oděv ve chladném dni, či jako ocet na sodu, je ten, kdo zpívá písně skleslému srdci. 21Jestliže ten, kdo tě nenávidí, hladoví, nakrm ho chlebem, jestliže žízní, napoj ho vodou, 22neboť mu nahrneš řeřavé uhlí na hlavu a Hospodin ti odplatí. 23Severní vítr přinese déšť, potajmu mluvící jazyk nahněvané tváře. 24Lepší je bydlet v koutě na střeše nežli společně v domě se svárlivou ženou. 25Jako chladná voda pro člověka vyčerpaného žízní je dobrá zpráva z daleké země. 26Jako zkalený pramen a znečištěný zdroj je spravedlivý, který se potácí před ničemou. 27Ne dobré jíst mnoho medu a také hledat vlastní slávu není sláva. 28Jako pobořené město bez hradeb je člověk, který neovládá svého ducha.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: