Úterý po 24. neděli v mezidobí A – Ř 14,13 – 15,2

13Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. 14Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě; jen tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté. 15Zarmucuje-li se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednáš již podle lásky. Neuváděj svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel! 16 Ať se nemluví zle o tom, co je pro vás dobré. 17Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. 18Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé ho mají v úctě. 19A tak usilujme o to, co vede k pokoji, a o to, co slouží k společnému budování. 20Neboř kvůli pokrmu Boží dílo. Všechno je sice čisté, ale slouží ke zlému tomu člověku, který pohoršuje druhého tím, co jí. 21Je dobré nejíst maso a nepít víno ani nedělat to, nad čím se tvůj bratr uráží nebo co ho přivádí k pádu či zeslabuje. 22 Víru, kterou máš ty, měj pro sebe před Bohem. Blahoslavený je ten, kdo neodsuzuje sám sebe za to, co pokládá za správné. 23Ten však, kdo pochybuje a jedl by, je odsouzen, protože nejednal na základě víry. Všecko, co ne z víry, je hřích. 1My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu, a nemít zalíbení sami v sobě. 2Každý z nás ať se snaží líbit bližnímu k jeho dobru, pro jeho budování.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: