Úterý po 23. neděli v mezidobí B – Žd 12, 3-13

3 Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umdlévajíce ve svých duších. 4Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. 5A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synům: ‚Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu, ani neochabuj, když jsi od něho kárán; 6neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a švihá každého, koho přijímá za syna.‘ 7 Snášejte to ke své výchově, Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával? 8Jste-li však bez výchovy, jíž se stali účastni všichni, potom jste nemanželské děti, a ne synové. 9Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více poddáni Otci duchů, abychom žili? 10Vždyť oni vskutku na krátký čas vychovávali, jak jim připadalo správné, on však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. 11Každá výchova se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná; potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni. 12Proto napravte umdlené ruce a zchromlá kolena 13a čiňte přímé stezky pro své nohy, aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak aby se uzdravilo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: