Úterý po 23. neděli v mezidobí B – Př 11, 1-31

1Falešné váhy jsou pro Hospodina ohavností, milé je mu správné závaží. 2Když přijde domýšlivost, přijde i hanba, s pokornými je však moudrost. 3 Přímé povede jejich bezúhonnost, kdežto podvodníky zničí jejich lest. 4Majetek neprospěje v den hněvu, ale spravedlnost vysvobodí od smrti. 5Bezúhonnému napřímí cestu spravedlnost, avšak ničema svou ničemností padne. 6Přímé vysvobodí jejich spravedlnost, ale podvodníci budou polapeni svými choutkami. 7Při smrti ničemného člověka hyne jeho naděje a očekávání násilníků zahyne. 8Spravedlivý je vysvobozen ze soužení, ničema se však dostane na jeho místo. 9Bezbožný ústy ničí svého bližního, ale spravedliví budou vysvobozeni poznáním. 10Když je spravedlivým dobře, město se veselí a když hynou ničemové, volá radostí. 11Požehnáním přímých se město pozvedá, ale ústy ničemů se boří. 12Kdo pohrdá svým bližním, tomu chybí rozum, zatímco rozumný muž bude mlčet. 13 Kdo roznáší pomluvy, odhaluje důvěrnosti, kdo však je spolehlivý, přikrývá věc. 14Když není vedení, lid padne, záchrana je v množství rádců. 15Velmi zle se bude tomu dařit, kdo se zaručí za cizince, kdo však nenávidí zaručování, je v bezpečí. 16Půvabná žena získá slávu, udatní muži získají bohatství. 17Milosrdný člověk působí své duši dobro, ale ukrutník činí svému tělu potíže. 18Ničema získává klamný výdělek, avšak ten, kdo rozsévá spravedlnost, sklízí pravou mzdu. 19Věru, spravedlnost vede k životu, ale kdo se žene za zlem, míří k smrti. 20 Ti, kdo mají pokřivené srdce, jsou pro Hospodina ohavností, avšak ti, kteří žijí bezúhonně, jsou mu milí. 21Zcela jistě zlý nezůstane bez trestu, ale potomstvo spravedlivých unikne. 22Zlatý kroužek na rypáku vepře je žena krásná, ale nerozvážná. 23Touhou spravedlivých je jen dobro, avšak nadějí ničemů je hněv. 24Někdo rozhazuje, a ještě mu přibývá, jiný šetří víc než je správné, a je mu to jen k nouzi. 25Štědrý člověk bude prospívat, ten, kdo napájí, také sám bude napojen. 26Toho, kdo zadržuje zrno, budou lidé proklínat, ale požehnání spočine na hlavě toho, kdo ho prodává. 27Kdo usilovně hledá dobro, hledá oblibu, avšak kdo hledá zlo, na toho zlo přijde. 28Ten, kdo doufá ve své bohatství, padne, ale spravedliví se budou zelenat jako listí. 29Kdo činí potíže své rodině, zdědí vítr, a hlupák bude otrokem tomu, kdo má moudré srdce. 30Ovoce spravedlivého je stromem života a ten, kdo získává duše, je moudrý. 31Jestliže spravedlivému bude na zemi odplaceno, tím spíše ničemovi a hříšníkovi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: