Úterý po 22. neděli v mezidobí B – 1 P 2, 19-25

19Je to totiž milost, snáší-li někdo bolesti kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě. 20Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. 21K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 22On ‚se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech‘. 23 Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. 24On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. 25Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: