Úterý po 21. neděli v mezidobí B – 1 Kr 6, 1-14

1I stalo se, že čtyři sta osmdesát let po vyjití synů Izraele z egyptské země, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, ve čtvrtém roce, kdy kraloval Šalomoun nad Izraelem, začal stavět dům pro Hospodina. 2Dům, který král Šalomoun stavěl pro Hospodina, byl šedesát loket dlouhý, dvacet loket široký a třicet vysoký. 3Předsíň v průčelí chrámového domu byla dvacet loket dlouhá v průčelí široké strany domu a deset loket široká v průčelí domu. 4Na domě udělal zúžená okna s ostěním. 5Ke zdi domu postavil přístavbu — okolo zdí domu, okolo chrámu i svatyně; ze všech stran udělal ochozy. 6Spodní část přístavby byla pět loket široká, prostřední šest loket široká a vrchní sedm loket široká; protože učinil okolo domu zvenku římsy, trámy nezasahovaly do zdí domu. 7Když byl dům stavěn, byl budován z hotového kamene, opracovaného již v lomu; kladiva ani sekery, žádný železný nástroj nebylo v domě slyšet, když byl stavěn. 8Vchod do prostředního ochozu byl na pravé straně domu; točitým schodištěm se šlo na prostřední a z prostředního na vrchní ochoz. 9 Když dostavěl dům, obložil dům cedrovými trámy a prkny. 10K celému domu postavil přístavbu pět loket vysokou a připojil ji k domu cedrovým dřevem. 11I stalo se Hospodinovo slovo k Šalomounovi: 12Co se týká tohoto domu, který stavíš: Jestliže budeš žít podle mých ustanovení, plnit má nařízení, zachovávat všechny mé příkazy a žít podle nich, naplním na tobě své slovo, které jsem promluvil k tvému otci Davidovi, 13a budu přebývat uprostřed synů Izraele a neopustím svůj lid Izrael.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: