Úterý po 2. neděli velikonoční C – Est 8, 1-17

1Onoho dne dal král Achašvéroš královně Esteře dům Hamana, utiskovatele Judejců. Mordokaj předstoupil před krále, protože Ester oznámila, čím pro ni je. 2Král sňal svůj prsten, který vzal Hamanovi, a dal ho Mordokajovi. Ester ustanovila Mordokaje nad Hamanovým domem. 3Ester pak pokračovala, promluvila před králem a padla k jeho nohám. Rozplakala se a prosila jej o smilování, aby odvrátil zlo Agagovce Hamana a jeho plán, který zamýšlel proti Judejcům. 4Král vztáhl k Esteře zlaté žezlo. Ester vstala a postavila se před krále. 5Řekla: Pokud by se králi líbilo, pokud bych nalezla u něj milost a ta věc by byla před králem prospěšná a já se mu líbila, nechť je zapsáno, aby se vrátily ty dopisy s plánem Agagovce Hamana, syna Hamedatova, které napsal, aby vyhubili Judejce, kteří jsou ve všech královských provinciích. 6Vždyť jak budu moci snést zlo, které postihne můj národ, a pohlédnout na ? Jak budu moci snést zánik svého příbuzenstva a pohlédnout na něj? 7Nato král Achašvéroš odpověděl královně Esteře a Judejci Mordokajovi: Hle, Hamanův dům jsem dal Esteře a jeho pověsili na kůl za to, že vztáhl svou ruku na Judejce. 8Vy teď královým jménem napište Judejcům, co se vám líbí, a zapečeťte královým prstenem. Zápis, který je napsán královým jménem a pečetěn královým prstenem, totiž není možné vzít zpět. 9V onen čas byli tedy svoláni královští písaři ve třetím měsíci, to je v měsíci sívánu, dvacátého třetího dne, a bylo sepsáno všechno, co přikázal Mordokaj Judejcům a satrapům a místodržitelům a knížatům provincií, které od Indie až po Kúš sto dvaceti sedmi provincií; každé provincii jejím písmem a každému národu jeho jazykem i Judejcům jejich písmem 10Napsal to jménem krále Achašvéroše a zapečetil královým prstenem. Poslal dopisy prostřednictvím běžců jezdících na koních, plnokrevných ořích, chovancích hřebčinců, 11že král dovolil Judejcům, kteří jsou v jakémkoliv městě, aby se shromáždili, povstali k obraně svého života, aby vyhladili, zabili a vyhubili každé vojsko národa či provincie, dotírající na ně, i malé děti a ženy, a kořist aby jim uloupili, 12v jeden den ve všech provinciích krále Achašvéroše, třináctého dne dvanáctého měsíce, to je měsíce adaru. 13Opis toho zápisu, aby bylo vydáno nařízení ve všech provinciích, je zveřejněn všem národům, aby byli Judejci přichystáni pro tento den, aby se pomstili svým nepřátelům. 14Běžci jezdící na plnokrevných ořích kvapně vyšli, pobízeni královým slovem; to nařízení bylo vydáno na hradě Šúšanu. 15Mordokaj vyšel od krále v královském oděvu z modré a sněhobílé lněné tkaniny, s velkou zlatou korunou a pláštěm z mořského hedvábí a purpuru. Město Šúšan jásalo a radovalo se. 16Judejcům vzešlo světlo a radost, jásot a ocenění. 17Ve všech provinciích a ve všech městech, na místech, kam dorazilo královo poselství a jeho nařízení, nastala pro Judejce radost a jásot, hodování a příjemný den. Mnohé z národů země se připojovaly k Judejcům, protože na ně padl strach z Judejců.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: