Úterý po 2. neděli v době postní C – Ž 105, 1-15.(16-41).42

1Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy! 2Zpívejte mu, opěvujte ho, přemýšlejte o všech jeho divech! 3Chlubte se jeho svatým jménem! Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina! 4Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář! 5Pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst, 6vy, símě Abrahama, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení. 7On je Hospodin, náš Bůh. Jeho soudy jsou nad celou zemí. 8Navěky pamatuje na svou smlouvu, na slovo, které přikázal tisíci pokolení. 9Uzavřel ji s Abrahamem a odpřisáhl ji Izákovi. 10Potvrdil ji Jákobovi jako ustanovení, Izraeli jakožto věčnou smlouvu. 11Řekl: Tobě dám kenaanskou zemi, váš dědičný úděl! 12Byla vás jen hrstka, nevelký počet, a pobývali jste v ní jako cizinci. 13Putovali od národa k národu, od jednoho království k jinému lidu. 14Nedovolil, aby je někdo utlačoval, káral kvůli nim i krále. 15Nesahejte na mé pomazané, mým prorokům neubližujte! 16Přivolal na zemi hlad, zlomil každou hůl chleba. 17Poslal před nimi muže prodaného do otroctví — Josefa. 18Sevřeli mu nohy do okovů, na jeho duši dolehlo železo, 19až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo — řeč Hospodinova ho protříbila. 20Král poslal a uvolnil ho; vládce národů ho rozvázal. 21Učinil ho pánem svého domu a vládcem všeho svého majetku. 22Aby připoutal svá knížata ke své duši a aby starcům dal moudrost. 23I přišel Izrael do Egypta a Jákob se stal hostem v zemi Chámově. 24Svůj lid učinil velmi plodným a učinil jej silnějším, než byli jeho protivníci. 25Těm změnil srdce, takže jeho lid nenáviděli a jednali s jeho otroky lstivě. 26Poslal Mojžíše, svého otroka, a Árona, kterého si vyvolil. 27Předložili jim záležitosti jeho znamení a divů v Chámově zemi. 28Seslal temnotu, způsobil tmu, a nemohli odporovat jeho slovu. 29Jejich vody proměnil v krev a jejich ryby nechal uhynout. 30Země se zahemžila žábami — i v jejich královských komnatách. 31Přikázal a na celé jejich území se přihnali mouchy a komáři. 32Z jejich dešťů učinil krupobití a blesky po celé jejich zemi. 33Potloukl jejich révu i fíkovníky a polámal stromy na jejich území. 34Přikázal a přitáhly kobylky jelek, kobylky arbe bezpočtu. 35Sežraly veškerou zeleň v jejich zemi, sežraly plody půdy. 36Pobil v jejich zemi vše prvorozené — prvotinu veškeré jejich síly. 37Své však vyvedl se stříbrem a zlatem a nikdo z jeho kmenů nebyl vyčerpaný. 38Egypt se radoval, když odcházeli, protože na ně padla hrůza z nich. 39Rozprostíral oblak jako oponu — a v noci oheň, aby jim svítil. 40Žádali a přivedl jim křepelky; sytil je nebeským chlebem. 41Otevřel skálu a vytryskla voda, jak řeka tekla vyprahlou zemí. 42On totiž pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama, svého otroka.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: