Úterý po 2. neděli v době postní C – Nu 14, 10b-24

Všem synům Izraele se u stanu setkávání ukázala Hospodinova sláva. 11Hospodin řekl Mojžíšovi: Jak dlouho mě bude tento lid znevažovat? Jak dlouho mi nebudou věřit přes všechna znamení, která jsem uprostřed nich učinil? 12Pobiji je morem a vyvlastním je, z tebe však udělám větší a mocnější národ, nežli jsou oni. 13Mojžíš nato řekl Hospodinu: Když se o tom doslechnou Egypťané, z jejichž středu jsi svou silou vyvedl tento lid, 14řeknou to obyvatelům této země. Slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu, že ty, Hospodine, ses ukazoval tváří v tvář, že tvůj oblak stál nad nimi a že v oblakovém sloupu jsi před nimi chodil ve dne a v ohnivém sloupu v noci. 15Když usmrtíš tento lid do jednoho muže, národy, které slyšely zprávu o tobě, řeknou: 16Protože Hospodin nebyl schopen přivést tento lid do země, kterou jim odpřisáhl, pobil je v pustině. 17Ať se nyní, prosím, ukáže, že je veliká Panovníkova síla, tak jak jsi řekl: 18Hospodin je pomalý k hněvu a hojný v milosrdenství, odpouští vinu a přestoupení. Jistě však nenechá viníka bez trestu, ale navštěvuje s trestem vinu otců na synech, na třetí i čtvrté generaci. 19Odpusť, prosím, vinu tohoto lidu podle svého velkého milosrdenství, tak jako jsi odpouštěl tomuto lidu od Egypta až doposud. 20Hospodin řekl: Na tvé slovo odpouštím. 21Avšak jakože jsem živ, Hospodinova sláva naplní celou zemi. 22Žádný z mužů, kteří viděli mou slávu a má znamení, která jsem činil v Egyptě a v pustině, a pokoušeli mě takto desetkrát a neuposlechli mě, 23neuvidí zemi, kterou jsem odpřisáhl jejich otcům; žádný, kdo mnou pohrdal, ji neuvidí. 24Avšak svého otroka Káleba, protože smýšlel jinak a šel za mnou naplno, toho přivedu do země, do níž vešel, a jeho potomstvo si ji podrobí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: