Úterý po 2. neděli v době postní B – Ž 105, 1-11.37-45

1Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy! 2Zpívejte mu, opěvujte ho, přemýšlejte o všech jeho divech! 3Chlubte se jeho svatým jménem! Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina! 4Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář! 5Pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst, 6vy, símě Abrahama, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení. 7On je Hospodin, náš Bůh. Jeho soudy jsou nad celou zemí. 8Navěky pamatuje na svou smlouvu, na slovo, které přikázal tisíci pokolení. 9Uzavřel ji s Abrahamem a odpřisáhl ji Izákovi. 10Potvrdil ji Jákobovi jako ustanovení, Izraeli jakožto věčnou smlouvu. 11Řekl: Tobě dám kenaanskou zemi, váš dědičný úděl! 37Své však vyvedl se stříbrem a zlatem a nikdo z jeho kmenů nebyl vyčerpaný. 38Egypt se radoval, když odcházeli, protože na ně padla hrůza z nich. 39Rozprostíral oblak jako oponu — a v noci oheň, aby jim svítil. 40Žádali a přivedl jim křepelky; sytil je nebeským chlebem. 41Otevřel skálu a vytryskla voda, jak řeka tekla vyprahlou zemí. 42On totiž pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama, svého otroka. 43A tak s veselím vyvedl svůj lid, s jásotem své vyvolené, 44a dal jim země pohanských národů — obdrželi to, co národy vydřely, 45aby zachovávali jeho ustanovení a střežili jeho zákony. Haleluja!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: