Úterý po 2. neděli v době postní A – Ř 4, 6-13

6Tak i David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připisuje spravedlnost bez skutků: 7‚Blahoslavení jsou ti, jejichž nepravosti byly odpuštěny a jejichž hříchy byly přikryty. 8Blahoslavený je muž, jemuž Pán vůbec nepřipočte hřích.‘ 9Vztahuje se toto blahoslavenství jen na obřezané, nebo také na neobřezané? Říkáme totiž: ‚Abrahamovi byla víra počtena za spravedlnost.‘ 10Jak mu tedy byla počtena? Byl obřezán, či ještě ne? Nebyl obřezán, ale byl ještě před obřízkou 11a znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou. aby byl otcem všech věřících mezi neobřezanými, aby tak také jim byla připočtena spravedlnost 12a aby byl otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezáni, ale kráčejí také ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. 13Zaslíbení, že bude dědicem světa, se Abrahamovi a jeho potomstvu nedostalo skrze Zákon, nýbrž skrze spravedlnost z víry.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: