Úterý po 2. neděli po Zjevení Páně B – Sk 5, 1-11

1Nějaký muž, jménem Ananiáš, prodal se svou ženou Safirou pozemek 2a s vědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou, určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. 3Petr řekl: „Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal jsi stranou část z výtěžku za to pole? 4 Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé? A když jsi je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi? Proč ses ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal jsi lidem, ale Bohu.“ 5Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel; a na všechny, kteří to slyšeli, padl veliký strach. 6Mladší z bratří vstali, přikryli jej, vynesli a pohřbili. 7Uplynuly asi tři hodiny a vstoupila jeho žena, nevědouc, co se stalo. 8Petr k ní promluvil: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“ Ona řekla: „Ano, za tolik.“ 9Petr jí řekl: „Proč jste se smluvili, abyste pokoušeli Pánova Ducha? Hle, kroky těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi; vynesou i tebe.“ 10A hned padla k jeho nohám a zemřela. Když ti mladíci vstoupili, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. 11A velký strach padl na celou církev i na všechny, kteří to slyšeli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: