Úterý po 2. neděli po Zjevení Páně B – 1 Sa 15, 10-31

10I stalo se Hospodinovo slovo k Samuelovi: 11Lituji, že jsem ustanovil Saula za krále, neboť se ode mě odvrátil a nenaplnil mé slovo. Samuel se rozzlobil a celou noc volal k Hospodinu. 12Časně zrána Samuel vstal, aby se setkal se Saulem. Samuelovi bylo oznámeno: Saul přišel na Karmel a postavil si pomník. Potom se obrátil, šel dál a sestoupil do Gilgálu. 13Když přišel Samuel k Saulovi, Saul mu řekl: Jsi požehnaný Hospodinu. Naplnil jsem Hospodinovo slovo. 14Samuel nato řekl: A co to bečení ovcí, jež zní v mých uších, a bučení býků, které slyším? 15Saul odpověděl: Přivedli od Amálekovců to, s čím měl lid soucit, nejlepší kusy ovcí a býků, aby to obětovali Hospodinu, tvému Bohu, a zbytek jsme zasvětili zkáze. 16Samuel řekl Saulovi: Nech toho. Oznámím ti, co ke mně této noci promluvil Hospodin. Odpověděl mu: Mluv. 17Samuel nato řekl: I když jsi malý ve svých očích, jsi hlavou izraelských kmenů. Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. 18Hospodin tě poslal na cestu a řekl: Jdi a zasvěť zkáze amálecké hříšníky. Bojuj proti nim, dokud s nimi neskoncuješ. 19Proč jsi neuposlechl Hospodina, ale vrhl ses na kořist a spáchal jsi to, co je zlé v Hospodinových očích? 20Saul odpověděl Samuelovi: Uposlechl jsem Hospodina a šel na cestu, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amálekovce jsem zasvětil zkáze. 21Lid vzal z kořisti ovce a býky, nejlepší z toho, co bylo zasvěceno zkáze, aby to obětovali Hospodinu, tvému Bohu, v Gilgálu. 22Samuel řekl: Má Hospodin zalíbení v zápalech a obětech jako v poslouchání Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než oběť, dávat pozor je víc než tuk beranů. 23Protože vzpoura je jako hřích věštby a vzdor je jako zlo domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on zavrhl tebe, abys nebyl králem. 24Saul řekl Samuelovi: Zhřešil jsem, neboť jsem překročil Hospodinův příkaz i tvoje slova; protože jsem se bál lidu, uposlechl jsem ho. 25Nyní však sejmi, prosím, můj hřích a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu. 26Samuel Saulovi odpověděl: Nenavrátím se s tebou. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, Hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. 27Když se Samuel obrátil k odchodu, uchopil Saul cíp jeho pláště a ten se odtrhl. 28Nato mu Samuel řekl: Dnes od tebe Hospodin odtrhl izraelské království a dal ho tvému bližnímu, lepšímu, nežli jsi ty. 29Sláva Izraele nebude lhát a nebude litovat, protože není člověk, aby litoval. 30Saul řekl: Zhřešil jsem. Nyní mě však, prosím, pocti před staršími mého lidu i před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu. 31Samuel se vrátil, šel za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: