Úterý po 2. neděli adventní C – Iz 19, 18-25

18V onen den bude v egyptské zemi pět měst mluvících kenaanskou řečí a přísahajících věrnost Hospodinu zástupů; jednomu se bude říkat Město ruin. 19V onen den bude Hospodinův oltář uprostřed egyptské země a u její hranice Hospodinův posvátný sloup. 20A bude to na znamení a na svědectví Hospodina zástupů v zemi egyptské, protože budou křičet k Hospodinu před utiskovateli, a pošle jim zachránce a obhájce, který je vysvobodí. 21Hospodin se dá Egyptu poznat a Egypťané v onen den poznají Hospodina; a budou mu sloužit obětí a přídavnou obětí a učiní Hospodinu slib a splní ho. 22Hospodin Egypt postihne — postihne a pak uzdraví. I navrátí se k Hospodinu, a on se dá pohnout jejich prosbami a uzdraví je. 23V onen den bude silnice z Egypta do Asýrie; Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a budou sloužit Hospodinu Egypt s Asýrií. 24Onoho dne bude Izrael jako třetí s Egyptem a s Asýrií — požehnání uprostřed země, 25jíž Hospodin zástupů požehnal slovy: Požehnaný můj lid Egypt, dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: