Úterý po 19. neděli v mezidobí C – Žd 11, 17-28

17Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen; ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna, 18o kterém bylo řečeno: ‚Z Izáka bude povoláno tvé símě.‘ 19Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz. 20Vírou požehnal Izák Jákobovi a Ezauovi i v tom, co se týkalo věcí budoucích. 21Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a ‚poklonil se Bohu nad vrcholem své berle‘. 22Vírou Josef, když dokonával, se zmínil o vyjití synů Izraele a dal příkaz o svých kostech. 23Vírou Mojžíš, když se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože viděli, že dítě je krásné, a nezalekli se králova nařízení. 24Vírou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazýván synem faraonovy dcery 25a vyvolil si raději spolu s Božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. 26Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě. 27Vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu; odolal, jako by viděl Neviditelného. 28Vírou slavil Hod beránka a pokropení krví, aby se Zhoubce nedotkl jejich prvorozených.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: