Úterý po 19. neděli v mezidobí C – Iz 24, 1-13

1Hle, Hospodin nechává zemi zpustnout a pustoší ji, rozvrátí její povrch a rozptýlí její obyvatele. 2Pak na tom bude lid stejně jako kněz, otrok stejně jako jeho pán, služka stejně jako její paní, kupující stejně jako prodávající, věřitel stejně jako dlužník, lichvář stejně jako ten, kdo je u něj zadlužen. 3Země bude zcela zpustlá a naprosto vypleněna, protože Hospodin promluvil toto slovo. 4Usychá, vadne země, chřadne, vadne svět, chřadnou velikáni lidu země 5a země je znesvěcena pod svými obyvateli. Vždyť přestoupili zákony, změnili ustanovení, porušili věčnou smlouvu. 6Proto sžírá zemi prokletí a její obyvatelé nesou vinu. Proto ubude obyvatel země a lidí zůstane maličko. 7Bude usychat mladé víno, bude chřadnout réva, budou vzdychat všichni radostného srdce. 8Ustane veselí tamburín, přestane hukot rozjařených, ustane veselí lyry. 9Nebudou za zpěvu pít víno, pivo pijanům zhořkne. 10Zdrceno bude město marnosti, každý dům bude zavřen, takže bude nemožné vejít. 11Na ulicích bude slyšet žalostný křik pro víno, veškerá radost potemní, veselí se vystěhuje ze země. 12Ve městě zůstane hrozná spoušť a brána bude rozbita v troskách. 13Neboť tak bude uprostřed země, mezi národy, jako po otlučení olivy, jako paběrky, když pominulo vinobraní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: