Úterý po 19. neděli v mezidobí B – 2 Sa 18, 19-33

19Achímaas, syn Sádokův, řekl: Poběžím a přinesu králi dobrou zprávu, že Hospodin mu zjednal právo vůči jeho nepřátelům. 20Jóab mu nato řekl: Dnes nebudeš nositelem dobré zprávy. Dobrou zprávu přines v jiný den. Dnes ji nezvěstuj, protože zemřel králův syn. 21Jóab řekl Kúšijci: Jdi a oznam králi, co jsi viděl. Kúšijec se před Jóabem poklonil a běžel. 22Achímaas, syn Sádokův, však pokračoval dál a řekl Jóabovi: se stane, co se stane, také já poběžím za Kúšijcem. Jóab se zeptal: Nač bys běžel, můj synu? Nemáš dobrou zprávu, abys něco získal. 23Ať se stane, co se stane, poběžím. Řekl mu: Tak běž! Achímaas běžel Jordánskou rovinou a předběhl Kúšijce. 24David seděl mezi dvěma branami. Strážný šel na střechu brány, na hradbu. Pozvedl oči a uviděl, že běží samotný muž. 25Strážný zavolal a oznámil to králi. Král řekl: Jestliže je sám, má dobrou zprávu. Postupoval a stále se blížil. 26Potom strážný uviděl, jak běží jiný muž. Strážný zavolal na vrátného: Podívej, běží samotný muž. Král řekl: I to je nositel dobré zprávy. 27Strážný řekl: Vidím, že první běžec běží jako Achímaas, syn Sádokův. Král řekl: To je dobrý muž, přichází s dobrou zprávou. 28Achímaas zvolal a řekl králi: Pokoj tobě. Poklonil se před králem tváří k zemi a řekl: Požehnaný je Hospodin, tvůj Bůh, jenž vydal ty, kteří pozvedli svou ruku proti mému pánu a králi. 29Král se zeptal: Jak se daří mládenci Abšalómovi? Achímaas odpověděl: Když Jóab posílal králova otroka a , tvého otroka, viděl jsem velký dav, ale nevím, co to bylo. 30Král řekl: Odstup a postav se sem. Odstoupil a zůstal stát. 31Vtom přišel Kúšijec a řekl: můj pán a král přijme dobrou zprávu, že Hospodin ti dnes zjednal právo vůči všem, kteří proti tobě povstali. 32Král se Kúšijce zeptal: Jak se daří mládenci Abšalómovi? Kúšijec odpověděl: nepřátelé mého pána a krále i všichni, kdo povstali proti tobě ke zlému, dopadnou jako ten mládenec.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: