Úterý po 18. neděli v mezidobí C – Ž 60

2Když válčil s Aramejci z Dvojříčí a s Aramejci ze Sóby. Když se tehdy Jóab vrátil, pobil Edómce v Solném údolí, dvanáct tisíc mužů. 3Bože, odvrhls nás, poničils nás, hněval ses; navrať se k nám! 4Otřásls zemí a rozpoltils ji. Uzdrav ji ze zkázy, vždyť se hroutí! 5Ukázals svému lidu přísnost, dals nám pít vína, vrávoráme. 6Uložils těm, kdo se tě bojí, aby vyzdvihli korouhev před lukem. 7Aby byli vysvobozeni ti, které miluješ, zachraň nás svou pravicí, odpověz nám! 8Bůh promluvil ve své svatyni: Budu jásat, rozdělím Šekem, rozměřím údolí Sukót. 9Můj je Gileád, můj je i Manases, Efrajim je přilba mé hlavy a Juda můj palcát. 10Moáb je mé umývadlo, na Edóm hodím svůj sandál. Jen proti mně, Pelišteo, křič! 11Kdo mě přivede do opevněného města? Kdo mě dovedl do Edómu? 12Zdali ne ty, Bože? Odvrhls nás, Bože, a nevycházíš s naší armádou. 13Zajisti nám pomoc proti protivníkům, vždyť lidská záchrana je klamná! 14S Bohem si budeme počínat udatně, on pošlape naše protivníky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: