Úterý po 18. neděli v mezidobí A – Ž 17, 1-7.15

1 Slyš, Hospodine, spravedlivou při, věnuj pozornost mému nářku. Naslouchej mé modlitbě, nepochází z klamných rtů. 2Kéž soud nade mnou vyjde přímo od tebe, tvé oči vidí přímost. 3Zkoumal jsi mé srdce, navštěvovals v noci, tříbils mě, nic jsi nenalezl. záměry nepředcházejí má ústa. 4Co se týče lidských skutků, podle slova tvých rtů jsem se chránil cest lupičů. 5Mé kroky se držely ve tvých stezkách, mé nohy neuklouzly. 6Volám k tobě, Bože, protože mi odpovídáš. Nakloň ke mně své ucho, slyš mou řeč. 7Prokaž své milosrdenství, spasiteli těch, kdo před protivníky hledají útočiště ve tvé pravici. 15ale spatřím tvou tvář v spravedlnosti; až procitnu, budu nasycen tvým zjevem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: