Úterý po 17. neděli v mezidobí C – Ř 9,30 – 10,4

30Co tedy řekneme? To, že pohané, kteří neusilovali o spravedlnost, dosáhli spravedlnosti, a to spravedlnosti, která je z víry; 31Izrael však, ačkoli usiloval o zákon spravedlnosti, k cíli Zákona nedospěl. 32Proč? Protože nevycházel z víry, nýbrž jakoby ze skutků Zákona. Narazili na kámen úrazu, 33jak je napsáno: ‚Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, a každý, kdo v něho věří, nebude zahanben.‘ 1Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. 2Neboť jim vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. 3Protože neznají Boží spravedlnost, a místo toho usilují postavit svou vlastní spravedlnost, nepodřídili se spravedlnosti Boží. 4Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: