Úterý po 17. neděli v mezidobí C – Oz 6, 1-10

1Pojďte, navraťme se k Hospodinu, protože on rozsápal, on nás i vyléčí. Zranil, on nás i obváže. 2Po dvou dnech nás oživí, třetího dne nám dá povstat, abychom žili před ním. 3Poznejme, usilujme poznat Hospodina! Vyjde jistě jako jitřenka, přijde k nám jako déšť, jako jarní déšť, který zavlažuje zemi. 4Co s tebou mám udělat, Efrajime? Co s tebou mám udělat, Judo? Vždyť vaše věrnost je jako ranní oblak, jako rosa, která brzy odchází. 5Proto jsem srazil skrze proroky, zabil jsem tě řečí svých úst a můj soud vyjde jako světlo. 6Neboť mám zalíbení v milosrdenství, a ne v obětech, poznání Boha jsem si oblíbil víc než zápalné oběti. 7Avšak oni přestoupili smlouvu jako Adam, v tom mě nevěrně opustili. 8Gileád je městem zločinců, plným krvavých stop. 9Houf kněží je jako číhající loupežná horda; vraždí na cestě do Šekemu, spáchali hnusnou věc. 10V domě izraelském jsem viděl něco otřesného: Efrajim tam smilní, Izrael je poskvrněn.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: