Úterý po 17. neděli v mezidobí B – Ř 15, 22-33

22 Proto mi také bylo mnohokrát zabráněno v tom, abych k vám přišel.23 Nyní však už (není pro mě) v těchto krajinách místo a mnoho let v sobě nosím touhu k vám přijít,24 až půjdu do Hispanie. Doufám, (že na této cestě) se s vámi uvidím a že mě tam vypravíte, až se s vámi napřed trochu potěším. 25 Nyní však jdu do Jeruzaléma (s pomocí) pro svaté. 26 (Makedonští a Achajští) uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě.27 Uznali za dobré to udělat, protože jsou také jejich dlužníky. Neboť jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou povinni posloužit jim zase ve věcech hmotných. 28 Když tedy (tento úkol) dokončím a zapečetím jim toto ovoce sbírky, vydám se přes vás do Hispanie.29 Vím, že (až k vám přijdu), přijdu (v plnosti) požehnání [evangelia] Kristova.30 Prosím vás, bratři, skrze našeho Pána Ježíše Krista a skrze lásku Ducha: Zápaste spolu se mnou v modlitbách za mne k Bohu,31 abych byl vysvobozen od nevěřících v Judsku a aby tato moje služba pro Jeruzalém byla svatým příjemná,32 abych pak z Boží vůle s radostí přišel k vám a odpočinul si mezi vámi.33 Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: