Úterý po 16. neděli v mezidobí B – Sk 20, 17-38

17Z Milétu poslal vzkaz do Efesu a zavolal si starší církve. 18Když k němu přišli, řekl jim: „Vy víte, jak jsem od prvního dne, kdy jsem vstoupil do Asie, byl s vámi po celý čas 19a sloužil jako otrok Pánu se vší pokorou, v slzách i zkouškách, které mě potkaly pro úklady Židů; 20jak jsem nic nezamlčel z toho, co by vám prospívalo, ale všechno jsem vám oznámil, když jsem vás učil veřejně i po domech. 21 Naléhavě jsem Židům i Řekům svědčil o pokání k Bohu a o víře v našeho Pána Ježíše Krista. 22A nyní, hle, jsa spoután Duchem, jdu do Jeruzaléma a nevím, co mne tam potká, 23kromě toho, že mi Duch Svatý v každém městě dosvědčuje, že mne čekají pouta a soužení. 24Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: dosvědčovat evangelium o Boží milosti.“ 25„A nyní, hle, já vím, že vy všichni, mezi kterými jsem procházel a hlásal Boží království, již nespatříte mou tvář. 26Proto vám dnešního dne dosvědčuji, že jsem čistý od krve všech lidí, 27neboť jsem nic nezamlčel a oznámil jsem vám celou vůli Boží. 28Dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev, kterou si získal vlastní krví. 29Já vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. 30I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou. 31Proto buďte bdělí a mějte na paměti, že jsem po tři roky dnem i nocí nepřestal se slzami napomínat jednoho každého z vás. 32A nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. 33Nezatoužil jsem po stříbře, zlatě ani oděvu nikoho z vás. 34Sami víte, že pro potřeby mé a těch, kteří byli se mnou, sloužily tyto ruce. 35Ve všem jsem vám ukázal, že takto máme pracovat, ujímat se slabých a pamatovat na slova Pána Ježíše, neboť on řekl: ‚Blaženější je dávat než brát.‘“ 36 Po těch slovech poklekl a s nimi všemi se pomodlil. 37Všichni se dali do velikého pláče, objímali Pavla a líbali ho. 38Nejvíce se rmoutili nad tím slovem, které řekl, že již více nespatří jeho tvář. A doprovázeli ho k lodi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: