Úterý po 16. neděli v mezidobí B – 2 Sa 8, 1-18

1Potom se stalo, že David pobil Pelištejce a pokořil je. David vzal od Pelištejců Meteg-Ammá. 2Pobil i Moábce a odměřil je provazem, když je nechal lehnout na zem; odměřil dva provazy k usmrcení a celý provaz k zachování při životě. Moábci se stali Davidovými otroky a přinášeli dávky. 3David pobil také Hadad-ezera, syna Rechóbova, krále Sóby, když táhl obnovit svou moc u řeky Eufratu. 4David mu zajal tisíc sedm set jezdců a dvacet tisíc pěšáků. David ochromil všechny koně k vozům a ponechal mu koně jen ke stu vozům. 5Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Sóby, na pomoc, ale David pobil z Aramejců dvacet dva tisíc mužů. 6Pak David umístil mezi Aramejce z Damašku posádku; Aramejci se stali Davidovými otroky a přinášeli dávky. Hospodin pomáhal Davidovi, kamkoli šel. 7David vzal zlaté štíty, které patřily Hadad-ezerovým otrokům, a přinesl je do Jeruzaléma. 8Z Betachu a Berótaje, Hadad-ezerových měst, vzal král David velké množství bronzu. 9Když se Toí, král Chamátu, doslechl, že David pobil celé Hadad-ezerovo vojsko, 10poslal Toí svého syna Jórama ke králi Davidovi, aby se ho zeptal, jak se mu daří, a poblahopřál mu, že bojoval proti Hadad-ezerovi a zabil ho. Toí totiž vedl války s Hadad-ezerem. Jóram s sebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předměty. 11Také ty král David zasvětil Hospodinu spolu se stříbrem a zlatem, které zasvětil od všech národů, jež si podmanil: 12od Aramejců, Moábců, synů Amónových, od Pelištejců, Amálekovců a z kořisti Hadad-ezera, syna Rechóbova, krále Sóby. 13David si učinil jméno, když se vrátil ze svého boje proti Aramejcům v Solném údolí; bylo jich osmnáct tisíc. 14Umístil v Edómu posádku, umístil posádku v celém Edómu a všichni Edómci se stali Davidovými otroky. Hospodin pomáhal Davidovi, kamkoli šel. 15David kraloval nad celým Izraelem. David vykonával právo a spravedlnost nad celým svým lidem. 16Jóab, syn Serújin, byl nad armádou, Jóšafat, syn Achílúdův, byl kancléřem. 17Sádok, syn Achítúbův, a Achímelek, syn Ebjátarův, byli kněžími; Serajáš byl písařem. 18Benajáš, syn Jójadův, byl nad Keretejci a Peletejci. Davidovi synové byli kněžími.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: