Úterý po 15. neděli v mezidobí C – Am 4, 6-13

6Ačkoliv jsem vám dal čistotu zubů ve všech vašich městech, nedostatek potravy na všech vašich místech, přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 7Ačkoliv jsem vám odepřel déšť, když byly ještě tři měsíce do sklizně, na jedno město jsem déšť seslal a na druhé jsem ho neseslal. Na jedno pole pršelo a pole, na které nepršelo, uschlo. 8Dvě, tři města se potácela k jinému městu, aby se napili vody, avšak nenasytili se. A přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 9Bil jsem vás obilnou rzí a snětí, vaše mnohé zahrady, vaše vinice, vaše fíkovníky a vaše olivy sežraly kobylky, a přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 10Poslal jsem na vás mor tak jako na Egypt, zabil jsem mečem vaše mládence spolu s vašimi zajatými koňmi, způsobil jsem, aby stoupal smrad vašeho tábora do vašich nosů, a přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 11Vyvrátil jsem vás, jako Bůh vyvrátil Sodomu a Gomoru, byli jste jako poleno zachráněné z ohně, a přece jste se ke mně nenavrátili, je Hospodinův výrok. 12Proto s tebou naložím takto, Izraeli. A protože s tebou naložím takto, připrav se na setkání se svým Bohem, Izraeli! 13Hle, ten, kdo vytváří hory a tvoří vítr, kdo oznamuje člověku, jaké je jeho myšlení, kdo činí rozbřesk temnotou a kráčí po návrších země, Hospodin, Bůh zástupů je jeho jméno.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: