Úterý po 15. neděli v mezidobí A – Ž 142

2Můj hlas zní k Hospodinu — o pomoc volám; můj hlas zní k Hospodinu — prosím o smilování. 3Vylévám před ním svůj nářek, povídám před ním o svém soužení. 4Když můj duch ve mně umdlévá, ty znáš moji stezku. Na cestě, kterou kráčím, mi nastražili past. 5Pohleď napravo a uvidíš, že nikdo není na mé straně. Pozbyl jsem svého útočiště, na mé duši nikomu nezáleží. 6Volám k tobě o pomoc, Hospodine! Říkám: Tys mé útočiště, můj podíl v zemi živých! 7Věnuj pozornost mému nářku, vždyť jsem velmi zubožený. Vysvoboď mě od mých pronásledovatelů, neboť jsou silnější než já. 8Vyveď mou duši z vězení, abych vzdával díky tvému jménu. Obklopí mě spravedliví, neboť mi prokazuješ dobro.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: