Úterý po 15. neděli v mezidobí A – Jr 49, 7-11

7Toto praví Hospodin zástupů: Cožpak už v Témanu ne moudrost? Rozumným zmizela rada? Byla jejich moudrost zmařena? 8Utečte, obraťte se a usídlete se v hlubinách, obyvatelé Dedánu! Protože na něj přivedu Ezauovu pohromu, čas, kdy ho navštívím. 9Kdyby na tebe přišli česači hroznů, což nezanechají paběrky? Kdyby přišli zloději v noci, budou ničit, dokud nebudou mít dost. 10Neboť já jsem obnažil Ezaua, odhalil jsem jeho skrýše, nebude se moci ukrýt. Jeho potomstvo je zničeno, jeho bratři i jeho sousedi — není. 11Zanech svoje sirotky, já je zachovám při životě a  tvoje vdovy doufají ve mě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: