Úterý po 14. neděli v mezidobí B – 2 Sa 5, 11-16

11Týrský král Chíram poslal k Davidovi posly a cedrové dřevo, tesaře, kameníky, aby postavili Davidovi palác. 12David věděl, že Hospodin ho určil za krále nad Izraelem a že povznesl jeho království kvůli svému lidu Izraeli. 13Poté, co přišel David z Chebrónu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny a ženy a Davidovi se narodili další synové a dcery. 14Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamúa, Šóbab, Nátan, Šalomoun, 15Jibchár, Elíšúa, Nefeg, Jafía, 16Elíšama, Eljáda a Elífelet.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: