Úterý po 14. neděli v mezidobí A – Ř 3, 1-8

1Co tedy Žid navíc? Nebo jaký je užitek obřízky? 2Veliký v každém ohledu. Předně ten, že Židům byly svěřeny Boží výroky. 3Co tedy, když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží. 4Naprosto ne! Ale ať je Bůh pravdivý a každý člověk lhář, jak je napsáno: ‚Abys byl shledán spravedlivým ve svých slovech a zvítězil, když tě soudí.‘ 5Jestliže však naše nepravost prokazuje Boží spravedlnost, co řekneme? Není Bůh nespravedlivý, když nás stíhá hněvem? Mluvím teď po lidsku. 6Naprosto ne! Vždyť jak by pak Bůh mohl soudit svět? 7Neboť jestliže se mou lží rozhojnila Boží pravda k jeho slávě, proč mám být ještě souzen jako hříšník? 8A nebylo by to tak, jak nás někteří pomlouvají a tvrdí, že říkáme: „Čiňme zlo, aby přišlo dobro“? Jejich odsouzení je spravedlivé.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: