Úterý po 12. neděli v mezidobí C – Ž 59

2Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože! Před těmi, kdo proti mně povstávají, mě uveď do bezpečí! 3Vysvoboď mě od činitelů nepravosti, zachraň mě před lidmi prolévajícími krev. 4Hle, číhají na mou duši, mocní se srocují proti mně, ne však kvůli mému přestoupení, ani kvůli mému hříchu, Hospodine! 5Neprovinil jsem se, a přece se sbíhají a chystají. Probuď se, vyjdi mi vstříc a pohleď! 6Ty, Hospodine, Bože zástupů, Bože Izraele, procitni a navštiv všechny ty pohany, neměj slitování s těmi věrolomníky! 7K večeru se vracejí, vyjí jako psi a krouží kolem města. 8Hle, teče jim z huby, na jejich rtech jsou meče — prý: Kdo to slyší? 9Ty se jim však, Hospodine, směješ, všechny národy jsou ti k smíchu. 10Má sílo, budu tě vyhlížet, vždyť Bůh je můj nepřístupný hrad. 11Můj milosrdný Bůh mě předchází; Bůh mi ukáže ty, kdo na mě číhají. 12Nepobíjej je, aby můj lid nezapomněl; svou silou je rozežeň, svrhni je, Panovníku, štíte náš! 13Ty hříchy jejich úst! Ta slova jejich rtů! Ale budou polapeni ve své pýše, za proklínání a za klamání, které vypouštěli z úst. 14Ukonči to v rozlícení! Ukonči to a oni už nebudou. Pak poznají, že Bůh panuje v Jákobovi, a až do končin země! 15K večeru se vracejí, vyjí jako psi a krouží kolem města. 16Potácejí se, aby se nažrali, a vrčí, když se nenasytí. 17Ale já budu zpívat o tvé síle a z jitra budu jásat nad tvým milosrdenstvím. Vždyť jsi mi nepřístupným hradem, jsi mi útočištěm v den soužení. 18Má sílo, budu tě opěvovat, neboť Bůh je můj nepřístupný hrad, můj milosrdný Bůh!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: