Úterý po 12. neděli v mezidobí C – 2 Kr 9, 14-26

14Tak se Jehú, syn Jóšafata, syna Nimšího, spikl proti Jóramovi. (Tehdy Jóram, on a celý Izrael, chránil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. 15Ale král Jóram se vrátil, aby se vyléčil v Jizreelu z ran, které mu způsobili Aramejci, když bojoval proti aramejskému králi Chazaelovi.) Jehú řekl: Jestliže je toto vaším přáním, ať nikdo neunikne z města, aby šel a oznámil to v Jizreelu. 16Jehú nasedl a jel do Jizreelu, protože tam Jóram ležel a judský král Achazjáš se přišel na Jórama podívat. 17Strážný stál na věži v Jizreelu a viděl přijíždět Jehúův houf. Řekl: Vidím houf lidí. Jóram nato řekl: Vezmi jezdce a pošli jim ho naproti; ať se zeptá, jestli je vše v pořádku. 18Jezdec na koni mu vyjel naproti a řekl: Takto se ptá král: Vše v pořádku? Jehú odpověděl: Co je ti do pořádku? Zařaď se za mě! Strážný oznámil: Posel dojel až k nim, ale nevrací se. 19Poslal druhého jezdce na koni. Přijel k nim a řekl: Takto se ptá král: Vše v pořádku? Jehú odpověděl: Co je ti do pořádku? Zařaď se za mě! 20Strážný oznámil: Přijel až k nim, ale nevrací se. Ta jízda vypadá jako jízda Jehúa, syna Nimšího. Žene se jako šílený. 21Jóram řekl: Zapřáhni. Zapřáhl jeho vůz a izraelský král Jóram i judský král Achazjáš vyjeli každý ve svém voze a jeli naproti Jehúovi. Potkali ho na poli Nábota Jizreelského. 22I stalo se, když Jóram uviděl Jehúa, že se zeptal: Vše v pořádku, Jehú? On odpověděl: Jaký pořádek, dokud jsou zde smilstva tvé matky Jezábely a její mnohá kouzla? 23Jóram obrátil koně, utíkal a volal na Achazjáše: Zrada, Achazjáši! 24Jehú napjal luk a zasáhl Jórama mezi ramena. Šíp mu pronikl srdcem a on klesl do vozu. 25Jehú řekl svému kapitánovi Bidkarovi: Vezmi ho a hoď na díl pole Nábota Jizreelského. Vzpomeň, jak jsme spolu jezdili ve spřežení za jeho otcem Achabem a Hospodin nad ním vynesl tento výnos: 26Jistě jsem včera spatřil prolitou krev Nábota a prolitou krev jeho synů, je Hospodinův výrok, a odplatím ti na tomto poli, je Hospodinův výrok. Nyní ho vezmi a hoď na to pole podle Hospodinova slova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: