Úterý po 12. neděli v mezidobí B – Ž 119, 113-128

113Nenávidím polovičaté lidi, ale miluji tvůj zákon. 114Jsi má skrýš a můj štít; očekávám na tvé slovo. 115Odstupte ode mě, zlovolníci! Budu dodržovat příkazy svého Boha. 116Podpírej mě, jak jsi řekl, abych mohl žít; nezahanbuj mě v mé naději! 117Posilni mě, abych byl zachráněn; stále budu hledět na tvá ustanovení. 118Zavrhuješ všechny, kdo zbloudili od tvých ustanovení, neboť jejich záludnost je zrádná. 119Všechny ničemy v zemi odstraňuješ jako strusku, proto jsem si zamiloval tvá svědectví. 120Mé tělo se chvěje strachem z tebe, bojím se tvých nařízení. 121Konám právo a spravedlnost; neponechej mě mým utlačovatelům. 122 Zaruč se za svého otroka k dobrému, ať mě domýšlivci neutlačují. 123Zrak mi slábne, jak vyhlížím tvou spásu a tvůj spravedlivý výrok. 124Jednej se svým otrokem podle svého milosrdenství; vyuč mě svým ustanovením. 125Jsem tvůj otrok — dej mi porozumět, abych poznal tvá svědectví. 126Je čas, aby Hospodin jednal, porušují tvůj zákon. 127Proto miluji tvé příkazy více než zlato, víc než zlato ryzí. 128Proto považuji všechna přikázání za zcela správná, nenávidím každou stezku klamu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: