Úterý po 12. neděli v mezidobí B – 1 Sa 19, 1-7

1Saul řekl svému synu Jónatanovi a všem svým otrokům, aby Davida usmrtili. Ale Saulův syn Jónatan si Davida velmi oblíbil. 2Jónatan Davidovi oznámil: Můj otec Saul tě chce usmrtit. Tak se měj ráno na pozoru; zůstaň v úkrytu, ať jsi schovaný. 3Vyjdu a postavím se vedle svého otce na poli, kde budeš. Promluvím o tobě s otcem, a když co zjistím, oznámím ti to. 4Jónatan mluvil se svým otcem Saulem v Davidův prospěch a řekl mu: Ať král nezhřeší proti svému otroku Davidovi. Vždyť proti tobě nezhřešil a jeho skutky jsou pro tebe velmi prospěšné. 5 Vystavil svůj život nebezpečí, zabil Pelištejce a Hospodin způsobil velkou záchranu celému Izraeli. Viděl jsi to a radoval ses. Proč bys hřešil proti nevinné krvi a Davida bezdůvodně usmrtil? 6Saul uposlechl Jónatana a přísahal: Jakože živ je Hospodin, nebude usmrcen. 7Jónatan zavolal Davida a oznámil mu všechna tato slova. Potom Jónatan přivedl Davida k Saulovi a býval v jeho přítomnosti jako předtím.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: