Úterý po 12. neděli v mezidobí A – Gn 25, 12-18

12Toto je rodopis Abrahamova syna Izmaela, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, otrokyně Sáry. 13A toto jsou jména Izmaelových synů, jmenovitě podle jejich rodopisů: Prvorozený Izmaelův Nebajót, Kédar, Abdeel, Mibsám, 14Mišma, Dúma a Masa, 15Chadad a Téma, Jetúr, Náfiš a Kedma. 16Toto jsou Izmaelovi synové a toto jejich jména podle jejich dvorců a podle jejich hradišť, dvanáct knížat jejich kmenů. 17A toto jsou léta Izmaelova života: sto třicet sedm let. I dokonal a zemřel a byl připojen ke svému lidu. 18Jeho potomci se usídlili od Chavíly až po Šúr, který je naproti Egyptu, kudy se chodí do Ašúru — usídlil se naproti všem svým bratřím.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: