Úterý po 11. neděli v mezidobí A – Gn 25, 7-11

7Toto jsou léta Abrahamova života, jichž se dožil: sto sedmdesát pět let. 8A dokonal Abraham a zemřel v utěšených šedinách, starý, sytý dnů, a byl připojen ke svému lidu. 9Jeho synové Izák a Izmael ho pohřbili v jeskyni Makpele na poli Chetejce Efróna, syna Sócharova, která je naproti Mamre. 10To pole koupil Abraham od Chetejců. Je tam pohřben Abraham i jeho žena Sára. 11Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi. Izák sídlil u Bér-lachaj-rói.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: