Úterý po 10. neděli v mezidobí B – 1 Sa 8, 1-22

1Stalo se, že když Samuel zestárl, ustanovil za soudce nad Izraelem své syny. 2Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě. 3Jeho synové však nechodili po jeho cestě, hnali se za nekalým ziskem, brali úplatek a převraceli právo. 4Všichni izraelští starší se shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. 5Řekli mu: Hle, ty jsi zestárl a tvoji synové nechodí po tvých cestách. Ustanov nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako tomu je u všech národů. 6 Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: Ustanov nad námi krále, aby nás soudil. Tak se Samuel modlil k Hospodinu. 7Hospodin řekl Samuelovi: Uposlechni lid ve všem, co ti řekl, protože nezavrhli tebe, ale zavrhli mě, abych nekraloval nad nimi. 8 Stejně jako jednali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, kdy mě opouštěli a sloužili jiným bohům; tak činí i tobě. 9Nyní je však uposlechni, jenom je naléhavě varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat. 10Samuel řekl všechna Hospodinova slova lidu, který od něj žádal krále. 11Řekl: Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vaše syny a ustanoví si je na své válečné vozy a na své jezdecké koně a budou běhat před jeho válečnými vozy. 12Ustanoví si je za velitele nad tisíci a nad padesáti, také aby orali jeho pole a sklízeli jeho žeň, aby zhotovovali jeho válečné zbraně a výstroj jeho vozů. 13A vaše dcery vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. 14Vezme vaše nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým otrokům. 15Bude brát desátky z vašeho zrní a vašich vinic a dá je svým dvorním úředníkům a otrokům. 16Vezme vaše otroky a vaše služky, vaše nejlepší mládence a vaše osly a podrobí je práci pro sebe. 17Bude brát desátky z vašeho stáda a stanete se jeho otroky. 18V onen den budete volat o pomoc kvůli svému králi, kterého jste si zvolili, ale Hospodin vám v onen den neodpoví. 19Lid však nechtěl uposlechnout Samuela a řekli: Ne! Ať je nad námi král! 20I my budeme jako všechny národy. Náš král nás bude soudit, bude před námi vycházet a bojovat naše boje. 21Samuel vyslechl všechna slova lidu a pověděl je Hospodinu. 22Hospodin Samuelovi řekl: Uposlechni je a ustanov nad nimi krále. Samuel izraelským mužům řekl: Jděte každý do svého města.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: