Úterý po 1. neděli v době postní C – Za 3, 1-10

1Potom mi (Hospodin) ukázal velekněze Jóšuu stojícího před Hospodinovým andělem a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. 2Hospodin řekl Satanovi: tě napomene Hospodin, Satane! tě napomene Hospodin, který vyvolil Jeruzalém. Což to není poleno zachráněné z ohně? 3Jóšua byl oblečen do špinavých šatů, když stál před andělem. 4Ten promluvil a řekl těm, kteří stáli před ním: Sundejte z něj ty špinavé šaty. A jemu řekl: Pohleď, odňal jsem od tebe tvou vinu a obléknou tě do slavnostních šatů. 5A řekl: mu vloží na hlavu čistý turban. Vložili mu na hlavu čistý turban a oblékli mu šaty, zatímco anděl Hospodinův stál. 6Potom Hospodinův anděl napomínal Jóšuu: 7Toto praví Hospodin zástupů: Jestliže budeš chodit po mých cestách a zachovávat můj řád, také ty budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a dovolím ti přicházet mezi ty, kteří zde stojí. 8Slyš, veleknězi Jóšuo, ty i tvoji druzi, kteří sedí před tebou, neboť tito muži jsou znamením, že přivedu svého otroka, Výhonek. 9Neboť pohleďte na kámen, který jsem dal před Jóšuu — na jednom kameni sedm očí. Hle, vyryji na něm nápis, je výrok Hospodina zástupů, a vzdálím vinu této země v jediném dni. 10V onen den, je výrok Hospodina zástupů, budete zvát jeden druhého pod révu a pod fíkovník.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: