Úterý po 1. neděli adventní C – Zj 22, 12-16

12„Hle, přijdu brzy a moje mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo. 13jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ 14„Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města. 15Venku zůstanou psi, kouzelníci, smilníci, vrahové a modloslužebníci i každý, kdo miluje a činí lež.“ 16„Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám ve sborech tyto věci dosvědčil. Já jsem kořen a rod Davidův, jasná hvězda jitřní.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: