Úterý po 1. neděli adventní A – Žd 11, 32-40

32Co mám říkat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích,   33kteří skrze víru přemohli královské říše, uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení, zavřeli tlamy lvům,   34uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců.   35Ženy dostaly své mrtvé zpět vzkříšené, jiní byli mučeni, a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení,   36jiní zas zakusili veřejný posměch a bičování, ba i pouta a vězení,   37byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekáni mečem, toulali se v ovčích rounech, v kozích kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání.   38Ti, jichž svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země.   39A tito všichni, ačkoli se jim dostalo svědectví skrze víru, neodnesli si zaslíbení,   40protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: