Úterý po 1. neděli adventní A – Gn 9, 1-17

1Bůh požehnal Noeho a jeho syny a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi.   2Bázeň před vámi a děs z vás padne na všechnu zemskou zvěř a na všechno nebeské ptactvo, na vše, co se hýbe na zemi, i na všechny mořské ryby: Jsou dány do vaší ruky.   3Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno.   4Jen maso s jeho životem, s jeho krví, nejezte.   5Ano, vaši krev, krev vašich životů budu vyhledávat. Budu ji vyhledávat od každého zvířete. I od člověka — to jest od jeho bratra — budu vyhledávat život člověka.   6Kdo prolévá krev člověka, jiným člověkem bude prolita krev jeho. Vždyť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.   7Ale vy se ploďte a množte, hemžete se na zemi a rozmnožte se na ní.   8A Bůh řekl Noemu a s ním jeho synům:   9Hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem po vás   10a s každou živou duší, která je s vámi, s ptactvem, s dobytkem a s veškerou zemskou zvěří s vámi; ode všech, kdo vyšli z archy, po všechnu zvěř země.   11Ustanovuji s vámi svou smlouvu, že již nevyhladím všechno tvorstvo vodami potopy a že už nebude potopa, která by zničila zemi.   12A Bůh řekl: Toto je znamení smlouvy, kterou kladu mezi sebe a vás i každou živou duši, která je s vámi, pro věčné generace.   13Na oblak jsem dal duhu, která bude znamením smlouvy mezi mnou a zemí.   14Když zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha,   15připomenu si svou smlouvu mezi mnou a vámi i každou živou duší v celém tvorstvu a voda se již nestane potopou, aby zničila všechno tvorstvo.   16Když bude na oblaku duha, spatřím ji a připomenu si věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou duší v celém tvorstvu, které je na zemi.   17A Bůh řekl Noemu: Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustanovil mezi sebou a vším tvorstvem, které je na zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: