Trojice A – Mt 28, 16-20

16Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. 17 Když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří pochybovali. 18Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. 19Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého 20a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: