Svatého Kříže ABC – nebo Ž 78, 1-2.34-38

1Lide můj, naslouchej mému poučení, nakloňte ucho k řeči mých úst. 2Otevřu ústa v příslovích, vypovím hádanky dávnověké. 34Když je hubil, hledali ho. Ano, navraceli se a usilovně hledali Boha 35a rozpomínali se, že Bůh je jejich skála, že Bůh Nejvyšší je jejich vykupitel, 36ale klamali ho svými ústy, svým jazykem mu lhali, 37jejich srdce nebylo pevně při něm, nebyli věrni jeho smlouvě. 38On se však slitovával, zprošťoval je nepravosti a nezničil je. Mnohdy odvracel svůj hněv a nedal zcela procitnout své zlobě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: