Středa velikonoční C – 2 Sa 6, 1-15

1 David znovu shromáždil všechny vybrané muže z Izraele, celkem třicet tisíc.2 David a všechen lid, který byl s ním, vstal a šel z Baalímu v Judsku, aby odtamtud přinesli Boží truhlu, (která se nazývá jménem,) jménem Hospodina zástupů, sedícího na cherubech. 3 Naložili Boží truhlu na nový vůz a vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci. Ten nový vůz vedli Uza a Achjó, synové Abínádabovi.4 Vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci, Uza šel u Boží truhly. Achjó šel před truhlou.5 David a (celý dům izraelský) se radovali před Hospodinem a hráli na všelijaké nástroje z cypřišového dřeva, na lyry, harfy, tamburíny, chřestítka a činely. 6 Když přišli k Nákonovu humnu, sáhl Uza na Boží truhlu a podržel ji, protože voli (opustili cestu.) 7 Hospodinův hněv vzplál proti Uzovi a Bůh ho tam pro neúctu zabil. Zemřel tam u Boží truhly.8 David se rozzlobil kvůli tomu, že (se Hospodin prudce obořil na Uzu.) To místo se nazývá dodnes Peres-uza. 9 Toho dne se David začal bát Hospodina a řekl: Jak může vejít ke mně Hospodinova truhla?10 Proto si David nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova. David ji odsunul do domu Obéd-edóma Gatského. 11 Hospodinova truhla zůstala v domě Obéd-edóma Gatského tři měsíce a Hospodin žehnal Obéd-edómovi i celému jeho domu.12 Králi Davidovi bylo oznámeno: Hospodin kvůli Boží truhle požehnal domu Obéd-edóma i všemu, co mu patří. Nato David šel a s radostí vynesl Boží truhlu z domu Obéd-edómova do Města Davidova.13 I stalo se, že když (ti, kteří nesli) Hospodinovu truhlu, ušli šest kroků, obětoval (býka a vykrmené dobytče.) 14 David tancoval ze vší síly před Hospodinem; David byl přepásán lněným efódem. 15 Tak David a celý dům izraelský přinášeli Hospodinovu truhlu s (radostným křikem) a za zvuku beraního rohu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: