Středa po Trojici A – Jb 39,26 – 40,5

26Cožpak sokol podle tvé rozumnosti létá a rozprostírá křídla k jihu? 27Zdalipak se orel vznáší na tvůj příkaz, takže vysoko staví své hnízdo? 28Sídlí na skále, nocuje na skalním výběžku jako v pevnosti. 29Odtamtud slídí za potravou, jeho oči ji vidí z daleka. 30Jeho mláďata hltají krev a na místě, kde jsou pobití, tam je i on. 1A Hospodin Jóbovi dále odpovídal. Řekl: 2Smí snad nějaký kritik vést spor s Všemohoucím? Nechť na to odpoví ten, kdo Boha kárá. 3Nato Jób Hospodinu odpověděl. Řekl: 4Hle, jsem nepatrný, co ti mám odpovědět? Kladu si ruku na ústa. 5Promluvil jsem jednou a již odpovídat nebudu, i podruhé, ale vícekrát ne.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: